Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: Werkdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Quilthoeve

Vestigingsadres:

Quilthoeve

M. Martens-Niemeijer
De Striepe 8 ZO01
8431 SK  Oosterwolde

E-mail: info@quilthoeve.nl
Telefoonnummer: 06-14379142

KvK-nummer: 76879461
Btw-nummer: NL003143965B64

Artikel 3  Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5  De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6  Herroepingsrecht

Bij producten:

 • In het geval van  op maat gesneden  producten is herroeping niet mogelijk, tenzij Quilthoeve een fout heeft gemaakt bij het afleveren van de juiste hoeveelheid, kleur, merk of maat.
 • In geval van patronen en stofpakketten die n.a.v. een geboekte cursus of workshop zijn besteld is herroeping niet mogelijk.

Bij cursussen en/of workshops

 • Een inschrijving voor een cursus/workshop is enkel geldig als de benodigde (aan)betaling via Ideal gelijktijdig met de boeking wordt verricht.
 • Bij inschrijving voor een workshop/cursus/retreat verbindt de deelneemster/deelnemer zich tot het betalen van het volledige bedrag.
 • Bij vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag of een deel daarvan is de deelnemer verplicht het resterende bedrag voor de uiterste vermelde datum op de bankrekening van de Quilthoeve over te maken. Hiervoor ontvangt de deelnemer een betaalverzoek per email.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.
 • Bij annulering mag de deelnemer zelf voor een vervanger zorgen, deze vervanging is geheel voor risico van de deelnemer.
 • Bij annulering van een cursus is geen restitutie van het vooruitbetaalde cursusgeld mogelijk.
 • Bij annulering zijn de kosten voor bestelde stofpakketten en patronen altijd voor rekening van de deelnemer.

Artikel 9  Verplichtingen van de ondernemer bij annulering

 • Als de ondernemer vanwege welke reden dan ook, de geplande cursus/workshop moet annuleren, wordt in overleg met de deelnemer(s) een nieuwe datum bepaald of wordt het cursusgeld terug betaald aan de deelnemer(s). De bestelde stoffenpakketten en patroon worden, indien geen nieuwe datum kan worden vastgesteld, naar de deelnemers gestuurd.

Artikel 10: verplichtingen en verantwoordelijkheid van de deelnemer

 • Tijdens de cursus/workshop is de deelnemer te allen tijde verantwoordelijkheid voor haar eigen meegebrachte materialen en gebruiksvoorwerpen. Gebruik door andere deelnemers is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 • De Quilthoeve is niet aansprakelijkheid voor beschadiging en/of onklaar raken van eigendommen van de deelnemer(s).
 • Bij beschadiging van eigendommen van de Quilthoeve door deelnemer(s) is de deelnemer aansprakelijk voor het vergoeden van de kosten van reparatie.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor beschadigingen aan of in de cursuslocatie die door haar zijn veroorzaakt, ook indien dit niet met opzet is gebeurd
 • De regels die door de eigenaar van de cursuslocatie zijn opgesteld dienen door de deelnemer te worden opgevolgd.
 • Het is absoluut niet toegestaan om patronen, ook na aankoop, te kopiëren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Dit geldt in het bijzonder voor patronen van de Firma Quiltworx die door een copyright zijn beschermd.
 • Quilthoeve is niet aansprakelijk voor claims door derde partijen indien deze, na schending van het copyright worden opgelegd.

Artikel 11  De prijs

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12  Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13  Levering en uitvoering

 • Stofpakketten en patronen worden aan de deelnemer ten laatste uitgereikt op de 1e dag van de workshop.
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Indien levering van een stoffenpakket, door omstandigheden die buiten de mogelijkheden van de Quilthoeve liggen, niet mogelijk is, zal door de Quilthoeve tijdig een andere optie worden aangeboden.
 • Indien de goederen per post worden verzonden draagt Quilthoeve zorg voor het verzekerd verzenden van de artikelen.
 • Indien er sprake is van retourzending is de koper verantwoordelijk voor verzekerde zending tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien, door welke omstandigheid dan ook, niet of niet binnen een redelijke termijn, tot levering van het bestelde kan worden overgegaan, zal de Quilthoeve dit z.s.m. aan de klant meedelen. In overleg wordt dan bepaald of op de vertraagde levering moet worden gewacht of dat terugbetaling van het verschuldigde bedrag aan de orde is.
 • Helaas is, vanwege Corona, momenteel voor leveringen uit het buitenland niet vooraf nauwkeurig aan te geven op welke datum de goederen zullen arriveren.

Artikel 14  Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.